برگزاری جشن گلریزان در شاهور

نیکوکاران شاهوری با حضور در جشن گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیرعمد  مبلغ ۸۰۰میلیون ریال به ستاد دیه اهداء کردند.