پرداخت آنلاین

ریال

شماره حساب ها

بانک ملی

شماره حساب : 0106230654006
بنام ستاد دیه استان خوزستان

بانک تجارت

شماره حساب : 1015062262
بنام ستاد دیه استان خوزستان