حساب ها

پرداخت آنلاین

به زودی در این محل درگاه پرداخت آنلاین اضافه خواهد شد

شماره حساب ها

بانک ملی

شماره حساب : ۰۱۶۲۳۰۶۵۴۰۰۶
بنام ستاد دیه استان خوزستان

بانک تجارت

شماره حساب : ۱۰۱۵۰۶۲۲۶۲
بنام ستاد دیه استان خوزستان

پشتیبانی ستاد دیه