تلاش برای آزادی زندانیان دیه تصادفات

در راستای تعامل بیشتر و تلاش برای آزادی هرچه سریعتر تمامی زندانیان دیه تصادفات رانندگی مدیر نمایندگی ستاد دیه با نماینده حقوقی صندوق تامین خسارتهای بدنی در محل ستاد دیه استان دیدار نمود.