آگاهی بخشی راهکار اصلی کاهش جرائم غیر عمد

وقتی جرمی اتفاق می­ افتد این تنها مجرم نیست که درگیر می شود و باید چند صباحی را پشت میله های زندان سپری  کند خانواده او هم درگیر می شوند و حالا باید کاسه چه کنم چه کنم دست بگیرند ! هردو محکومند هرچند ناغافل و بر اثر بی دقتی مشکل گریبانشان را گرفته باشد.