گلریزان بانوان خیر خوزستانی

جشن گلریزان بانوان خیر خوزستانی با هدف آزادسازی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد با حضور بانوان خیر خوزستانی برگزار می گردد.