مدیر عامل ستاد دیه خوزستان : بازگشت به زندان زندانیان تحت پوشش ستاد دیه زیر یک درصد است .

طی یک و نیم سال گذشته از مجموع زندانیان آزاد شده از زندان توسط ستاد دیه ، فقط دو نفر مجدد به زندان بازگشته که این مبین تاثیر بسزای ستاد دیه در کاهش پایدار جمعیت کیفری زندانیان در زندان و جامعه است.