درباره ما

معرفی ستاد دیه

آشنائی با ستاد دیه استان خوزستان در اجرای تبصره ذیل ماده ۴ اساسنامه ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و با اختیار حاصله ازبند ۱۱ ماده ۲۴ اساسنامه مزبور ، آئین نامه تأسیس شعب ستاد دیه ( در استانها ) که به اختصار شعب گفته میشود به شرح ذیل تصویب می گردد : ماده ۱ : بمنظور تسهیل و تعجیل در تحقق اهداف موردنظر ماده ۲ اساسنامه ستاد ، با تصویب حداکثر آراء هیئت مدیره و درصورت لزوم در استانهای سراسر کشور ، شعبی بدین منظور تأسیس میگردد . ماده ۲ : مدت فعالیت هریک از شعب تابع مدت فعالیت ستاد میباشد . ماده ۳ : مرکز اصلی شعب در مراکز استانها خواهد بود که هیئت مدیره عندالاقتضاء میتواند محل آنرا تغییر دهد . ماده ۴ : تأمین سرمایه اولیه شعب با ستاد مرکزی بوده که کلیه مبالغ آن توسط افراد خیّر و نیکوکار تأمین گردیده است . تبصره : شعب میتوانند از محل کمکهای نقدی و غیرنقدی به سرمایه خود بیافزاید . ماده ۵ : درآمدها و هزینه های شعب باید باتوجه به مواد اساسنامه و طبق اصول حسابداری و قانون تجارت در دفاتر قانونی ثبت گردد . ماده ۶ : سال مالی از اول فرودین ماه هرسال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم میشود ، مگر در سال اول تأسیس که ابتدای سال مالی تاریخ تأسیس شعب خواهد بود . تبصره : ترازنامه هرسال مالی باید تا آخر خردادماه تهیه و به هیئت امناء شعب ارسال تا پس از بررسی آن به هیئت امناء ستاد مرکز ارائه گردد . ماده ۷ : ارکان شعب عبارتند از : الف ) هیئت امناء ب ) هیئت مدیره ج) مدیرعامل د) بازرسان تلاش ما این است که در آزادی افرادی که دارای جرائم مجرمانه نیستند و رفع مشکلات آنان و خانواده هایشان و تبعات زندان بر جامعه اقدامات اثر بخشی را با استفاده از ظرفیت خیرین ، وجوه اداره شده، تسهیلات و میزان گذشت و بخشش شکات ، به انجام برسانیم. قدرت اله هاشم نیا-مدیر عامل ستاد دیه استان خوزستان

حامیان ما

ستاد کل امور دیه

سازمان کل زندان ها

پایگاه قوه قضاییه

دفتر آیت الله خامنه ای

سید ابراهیم رئیسی

پایگاه سید مصطفی

پشتیبانی ستاد دیه